Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan
Qualifying
Handicarts
Trolleys
Zomergreens
Drivingrange
Plaatsen Toegestaan op voorgreens en aprons!
Pitchmarks repareren!
Geldig op: 18-05-2024

Agenda

Privacy en disclaimer

Privacyverklaring

De Keppelse Golfclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Naar privacyverklaring


Disclaimer voor de Keppelse Golfclub

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Keppelse Golfclub, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Keppelse Golfclub. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Keppelse Golfclub is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Keppelse Golfclub.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer-  dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Keppelse Golfclub te mogen claimen of te veronderstellen.

De Keppelse Golfclub streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Keppelse Golfclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigen

Mocht deze disclaimer wijzigen dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de Keppelse Golfclub op deze pagina.

25-1-2024

Print Friendly, PDF & Email